Heineken
Adidas
FRFC1908 Sponsor van Sportclub Feyenoord
Sponsor-Pepsi
Droomparken
Sponsor-AA
Sponsor-VLS
Sponsor-CWS
Sponsor-IVA

// Aan de leden van de Sportclub Feyenoord

19 juni 2019 - 12:16

Betreft: verslag Toetsingscommissie SC Feyenoord
Rotterdam, 18 juni 2019

Beste Leden,

De op de BALV van 3 juni 2019 ingestelde Toetsingscommissie heeft een positief oordeel gegeven over de op deze BALV vermelde plannen rond de toekomstige relatie tussen Sportclub Feyenoord en Stadion Feijenoord. Dit betekent dat het bestuur van de Sportclub de volgende door haar noodzakelijk geachte stappen in deze procedure kan gaan zetten. Ter toelichting hierbij het volgende.

Voorgeschiedenis

Tijdens de Buitengewone Algemene Leden Vergadering (BALV) van de Sportclub Feyenoord, op maandag 3 juni 2019 op Varkenoord,  is bij het agendapunt “Voortgang gesprekken inzake toekomstige relatie Sportclub Feyenoord – Stadion Feijenoord” melding gemaakt van voorstellen rond overdracht van aandelen die de Sportclub bezit in Stadion Feyenoord aan een op te richten Stichting Kromme Zandweg, zitplaatsen voor leden van de Sportclub in de huidige Kuip en het eventuele nieuwe stadion en een financiële bijdrage voor maatschappelijke activiteiten van de Sportclub.

Vanwege de vertrouwelijkheid zijn daarover geen (concept) stukken gepubliceerd. Volstaan is met een mondelinge weergave van de belangrijkste punten. De aanwezige leden vonden dit onvoldoende voor besluitvorming. Naar aanleiding van de daarover ontstane discussie heeft het bestuur van de Sportclub voorgesteld namens de BALV een toetsingscommissie te benoemen, bestaande uit de leden van de statutaire Commissie van Onderzoek, aangevuld met 3 leden van de Sportclub, die aanwezig waren tijdens de BALV. De Toetsingscommissie kreeg als missie en mandaat: “De voorstellen, zoals door het bestuur aan de BALV gepresenteerd en uiteengezet te onderzoeken en te toetsen op haalbaarheid en wenselijkheid in het kader van de continuïteit van de Sportclub”.

Werkzaamheden van de Toetsingscommissie

De Toetsingscommissie heeft van het bestuur de in dit kader relevante stukken ter bestudering ontvangen. Vervolgens heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden met een delegatie van het bestuur van de Sportclub waarin alle vragen, opmerkingen en wijzigingsvoorstellen die de Toetsingscommissie had na de bestudering van de toegezonden stukken werden besproken. Naar aanleiding daarvan zijn ook nog aanvullende stukken verstrekt, die de Toetsingscommissie heeft bestudeerd.

Oordeel van de Toetsingscommissie

Op basis van de bestudering van de stukken en het overleg met de delegatie uit het bestuur komt de Toetsingscommissie tot het oordeel dat de voorstellen, zoals door het bestuur aan de BALV zijn gepresenteerd haalbaar, wenselijk en daarmee verdedigbaar zijn, zowel indien er sprake zal zijn van de ontwikkeling van een nieuw stadion als indien het huidige stadion zou worden verbouwd of gerenoveerd. Ze zijn naar het oordeel van de Toetsingscommissie ook in het belang van continuïteit van de Sportclub en van de leden van de Sportclub.

Expliciet zij opgemerkt dat de diverse alternatieven voor verkoop c.q. vervreemding van het relevante aandelenbezit op juiste wijze zijn afgewogen op haalbaarheid en wenselijkheid in het kader van de continuïteit van de vereniging Sportclub Feyenoord.

Verdere procedure

In de tijdens de BALV aangenomen motie is bepaald dat ingeval van een positief oordeel van de Toetsingscommissie het bestuur reeds nu voor alsdan de toestemming van de BALV heeft om de volgende door haar noodzakelijk geachte stappen in de uiteengezette procedure te zetten. Die stappen zullen dus worden gezet. Bovendien hebben de commissie en bestuur afgesproken tenminste één keer bij elkaar te komen in aanloop naar de ALV.

Indien gewenst kan de Toetsingscommissie tijdens de komende ALV nog een mondelinge toelichting geven op dit oordeel en de totstandkoming daarvan.

Tot slot

Wij danken de leden voor het in ons gestelde vertrouwen om een oordeel te vellen over de belangen van de Sportclub en haar leden in het kader van alle ontwikkelingen die gaande zijn rond het stadion voor Feyenoord.

De Toetsingscommissie:

Erwin Weststrate (voorzitter),
Wim de Best,
Peter Barbier,
Hasko van Dalen
Cor van Veldhuizen.